el MAGATZEM obre de 7:30 a 13:00h i de 15:00 a 18:30h
la EXPOSICIÓ obre de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 19:00h
Dissabtes obrim de 9:00 a 13:00h

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL manifesta que el domini matgarraf.com es propietat de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL, amb CIF F08863268 i amb domicili a C/EUSEBI MILLAN 9 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)

Que MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL consta inscrita al Registre Mercantil de XXXX, al Tom XXXX, Llibre XXXX, Foli XXXX i Fulla XXXX.

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present informa qu les dades personals facilitades siguin tractades per MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL, CIF: F08863268 i seu social a C/EUSEBI MILLAN 9 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA), essent la finalitat del seu tractament:

- Si son facilitades en l’apartat de contacte;: la finalitat es poder atendre la seva petició; i essent conservades fins la resolució del dubte o petició formulada

- Si son facilitades en l’apartat de treballar en nosaltres, aquestes seran incorporades en la nostra base de dades de candidats per possibles processos de selecció, essent conservades durant el termini d’un any.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C/ EUSEBI MILLAN 9 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) o bé enviant un correu electrònic a: info@matgarraf.com

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL.

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.